Geen Flash? :

Get macromedia Flash Player

Organisatie

 • Elke elektrische installatie moet onder verantwoordelijkheid van één persoon worden geplaatst, de installatieverantwoordelijke.
 • De installatieverantwoordelijke zorgt ervoor dat de wijze van toegangsregeling en –controle in orde is en zorgt ervoor dat voor de toegang tot alle ruimten waar voor leken een gevarenbron aanwezig is, regels zijn opgesteld.
 • Alle werkzaamheden behoren tot de verantwoordelijkheid van de werkverantwoordelijke.
 • De werkverantwoordelijke en de installatieverantwoordelijke moeten beiden instemmen met zowel de configuratie van de elektrische installatie om de werkzaamheden te kunnen laten beginnen als met een beschrijving van de werkzaamheden aan, met of nabij de elektrische installatie voordat wijzigingen aan de configuratie van de elektrische installatie worden doorgevoerd of werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • De voorbereiding van gecompliceerde werkzaamheden moet schriftelijk plaatsvinden.
 • Voor personeel wat werkt in aan, met of nabij een elektrische installaties moet een bepaald aantal van hen zodanig geoefend zijn dat zij in staat zijn de juiste eerste hulp te verlenen bij directe aanraking of verbranding.
 • Voor personeel wat weigert een opdracht op te volgen om veiligheidsredenen, moet in de gelegenheid worden gesteld zijn bezwaren kenbaar te maken bij de werkverantwoordelijke. Deze moet de situatie onderzoeken.COMMUNICATIE

 • Voordat met werkzaamheden wordt begonnen, moet de installatieverantwoordelijke over de voorgenomen werkzaamheden worden geïnformeerd.
 • Voor een veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie moet alle noodzakelijke informatie door een mededeling worden overgebracht.
 • Alle mededelingen moeten worden voorzien van de naam van de persoon die de informatie verschaft en eventueel de plaats waar deze zich bevindt.
 • Als informatie mondeling wordt overgebracht moet ter bevestiging de boodschap door de verzender worden herhaald.
 • Toestemming om met de werkzaamheden te beginnen en de elektrische installatie na voltooide werkzaamheden weer in te schakelen, mag niet worden gegeven door signalen of op grond van een vooraf afgesproken tijdsverloop.WERKPLEK

 • De wekplek moet duidelijk zijn bepaald en worden gemarkeerd. Bij alle delen van de elektrische installatie waaraan, waarmee of in de nabijheid waarvan werkzaamheden worden verricht, moet voldoende ruimte zijn om te kunnen werken. Ook dient men te zorgen voor een goede toegang en voldoende verlichting.
 • Er moeten geschikte voorzorgsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van letsel van personen door andere mogelijke gevaren, zoals door mechanische systemen of druksystemen of de kans op vallen.
 • Voorwerpen die de toegang belemmeren en/of brandbare materialen mogen niet naast of op de toegangswegen naar en ontsnappingsroutes van schakelmateriaal zijn geplaatst. Evenmin mag de op plaatsen waar het personeel met het materiaal moet werken. Op plaatsen waar vlambogen kunnen ontstaan, mogen zich geen brandbare materialen bevinden.GEREEDSCHAPPEN, HULPMIDDELEN EN BESCHERMINGSMIDDELEN

 • Gereedschappen, hulpmiddelen en (persoonlijke) beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de eisen van de desbetreffende Europese of nationale of internationale normen.
 • Het gebruik van bovenstaande middelen moet in overeenstemming gebeuren met de aanwijzingen of richtlijnen van de fabrikant of leverancier. Ook moeten deze middelen op de juiste manier worden gebruikt waarvoor zij zijn bestemd en zo worden onderhouden dat ze geschikt zijn voor die toepassing.
 • Alle speciale gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen die worden gebruikt dienen deugdelijk te worden opgeborgen.


Klik hier om terug te gaan
Reint-Jan de Roos Stadskanaal - Willem Drenth 11 - 9501JE Stadskanaal - tel. 06-10254710 - fax. 0599-855393          (©Winter Systems)